skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modelling the failure modes in geobag revetments

Akter, A ; Crapper, M ; Pender, G ; Wright, G ; Wong, W S

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2012, Vol.65(3), pp.418-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 22258670 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2012.812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...