skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La perception des objets et des scènes naturelles dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Perception of objects and scenes in age-related macular degeneration

Tran, T H C ; Boucart, M

Journal francais d'ophtalmologie, January 2012, Vol.35(1), pp.58-68 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1773-0597 ; PMID: 22221712 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jfo.2011.08.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...