skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From flat foot to fat foot: structure, ontogeny, function, and evolution of elephant "sixth toes"

Hutchinson, John R ; Delmer, Cyrille ; Miller, Charlotte E ; Hildebrandt, Thomas ; Pitsillides, Andrew A ; Boyde, Alan

Science (New York, N.Y.), 23 December 2011, Vol.334(6063), pp.1699-703 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22194576 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1211437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...