skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sucrose efflux mediated by SWEET proteins as a key step for phloem transport

Chen, Li-Qing ; Qu, Xiao-Qing ; Hou, Bi-Huei ; Sosso, Davide ; Osorio, Sonia ; Fernie, Alisdair R ; Frommer, Wolf B

Science (New York, N.Y.), 13 January 2012, Vol.335(6065), pp.207-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22157085 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1213351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...