skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of a temporal trend heavy metals contamination in Posidonia oceanica (L.) Delile, (1813) along the western coastline of Sicily (Italy)

Copat, Chiara ; Maggiore, Riccardo ; Arena, Giovanni ; Lanzafame, Stanislao ; Fallico, Roberto ; Sciacca, Salvatore ; Ferrante, Margherita

Journal of environmental monitoring : JEM, January 2012, Vol.14(1), pp.187-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1464-0333 ; PMID: 22101939 Version:1 ; DOI: 10.1039/c1em10575b

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...