skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nonneoplastic nasal lesions in rats and mice

Monticello, T M ; Morgan, K T ; Uraih, L

Environmental health perspectives, April 1990, Vol.85, pp.249-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 2200665 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...