skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Role of the corneal epithelium measurements in keratorefractive surgery

Salomão, Marcella Q ; Hofling-Lima, Ana Luisa ; Lopes, Bernardo T ; Canedo, Ana Laura C ; Dawson, Daniel G ; Carneiro-Freitas, Rui ; Ambrósio, Renato

Current opinion in ophthalmology, July 2017, Vol.28(4), pp.326-336 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1531-7021 ; PMID: 28399067 Version:1 ; DOI: 10.1097/ICU.0000000000000379

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...