skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Photoelastic analysis of stress generated by a silorane-based restoration system

Lopes, Murilo Baena ; Valarini, Natália ; Moura, Sandra Kiss ; Guiraldo, Ricardo Danil ; Gonini Júnior, Alcides

Brazilian oral research, 2011, Vol.25(4), pp.302-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1807-3107 ; PMID: 21860916 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...