skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptive training session for a P300 speller brain-computer interface

Rivet, Bertrand ; Cecotti, Hubert ; Perrin, Margaux ; Maby, Emmanuel ; Mattout, Jérémie

Journal of physiology, Paris, 2011, Vol.105(1-3), pp.123-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1769-7115 ; PMID: 21843639 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jphysparis.2011.07.013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...