skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genome-wide recombination drives diversification of epidemic strains of Acinetobacter baumannii

Snitkin, Evan S ; Zelazny, Adrian M ; Montero, Clemente I ; Stock, Frida ; Mijares, Lilia ; Murray, Patrick R ; Segre, Julie A

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 August 2011, Vol.108(33), pp.13758-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21825119 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1104404108

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...