skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Electric Current and Irreversible Faradaic Reaction on Electrode in Contact with Electrolyte

Zhang, Y. ; Yarin, A. L.

Journal of The Electrochemical Society, 2012, Vol.159(10), pp.H787-H791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4651 ; E-ISSN: 1945-7111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1149/2.015210jes

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...