skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intracellular energy status regulates activity in hypocretin/orexin neurones: a link between energy and behavioural states

Liu, Zhong-Wu ; Gan, Geliang ; Suyama, Shigetomo ; Gao, Xiao-Bing

The Journal of physiology, 01 September 2011, Vol.589(17), pp.4157-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1469-7793 ; PMID: 21727218 Version:1 ; DOI: 10.1113/jphysiol.2011.212514

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...