skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chronic obstructive lung disease-related health care utilisation in Korean adults with obstructive lung disease

Jung, J Y ; Kang, Y A ; Park, M S ; Oh, Y M ; Park, E C ; Kim, H R ; Lee, S D ; Kim, S K ; Chang, J ; Kim, Y S

The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, June 2011, Vol.15(6), pp.824-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1815-7920 ; PMID: 21575306 Version:1 ; DOI: 10.5588/ijtld.10.0432

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...