skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Carbon-based supercapacitors produced by activation of graphene

Zhu, Yanwu ; Murali, Shanthi ; Stoller, Meryl D ; Ganesh, K J ; Cai, Weiwei ; Ferreira, Paulo J ; Pirkle, Adam ; Wallace, Robert M ; Cychosz, Katie A ; Thommes, Matthias ; Su, Dong ; Stach, Eric A ; Ruoff, Rodney S

Science (New York, N.Y.), 24 June 2011, Vol.332(6037), pp.1537-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21566159 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1200770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...