skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Is phycovolatilization of heavy metals a probable (or possible) physiological phenomenon? An in situ pilot-scale study at a leather-processing chemical industry

Rao, P Hanumantha ; Kumar, R Ranjith ; Raghavan, B G ; Subramanian, V V ; Sivasubramanian, V

Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, April 2011, Vol.83(4), pp.291-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4303 ; PMID: 21553585 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...