skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of cleft lip on cognitive development in school‐aged children: a paradigm for examining sensitive period effects

Hentges, Françoise ; Hill, Jonathan ; Bishop, Dorothy V. M. ; Goodacre, Tim ; Moss, Tony ; Murray, Lynne

Journal of Child Psychology and Psychiatry, June 2011, Vol.52(6), pp.704-712 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9630 ; E-ISSN: 1469-7610 ; DOI: 10.1111/j.1469-7610.2011.02375.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...