skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spontaneous ferroelectric order in a bent-core smectic liquid crystal of fluid orthorhombic layers

Reddy, R Amaranatha ; Zhu, Chenhui ; Shao, Renfan ; Korblova, Eva ; Gong, Tao ; Shen, Yongqiang ; Garcia, Edgardo ; Glaser, Matthew A ; Maclennan, Joseph E ; Walba, David M ; Clark, Noel A

Science (New York, N.Y.), 01 April 2011, Vol.332(6025), pp.72-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21454782 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1197248

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...