skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Resultats pressionnels et visuels a long terme de la sclerectomie profonde dans le glaucome congenital primitif.(Report)(Author abstract)

Aziz, Aurore ; Matonti, Frederic ; Lebranchu, Pierre ; Fakhoury, Omar ; Alessi, Gregoire ; Pieri, Emmanuelle ; Denis, Daniele

Canadian Journal of Ophthalmology, April, 2017, Vol.52(2), p.207(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4182 ; DOI: 10.1016/j.jcjo.2016.09.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...