skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CD4+ T cells from elite controllers resist HIV-1 infection by selective upregulation of p21

Chen, Huabiao ; Li, Chun ; Huang, Jinghe ; Cung, Thai ; Seiss, Katherine ; Beamon, Jill ; Carrington, Mary F ; Porter, Lindsay C ; Burke, Patrick S ; Yang, Yue ; Ryan, Bethany J ; Liu, Ruiwu ; Weiss, Robert H ; Pereyra, Florencia ; Cress, William D ; Brass, Abraham L ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

The Journal of clinical investigation, April 2011, Vol.121(4), pp.1549-60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-8238 ; PMID: 21403397 Version:1 ; DOI: 10.1172/JCI44539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...