skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unconscious activation of task sets

Reuss, Heiko ; Kiesel, Andrea ; Kunde, Wilfried ; Hommel, Bernhard

Consciousness and cognition, September 2011, Vol.20(3), pp.556-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1090-2376 ; PMID: 21396830 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.concog.2011.02.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...