skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Skattning av njurfunktion--oklart vad som ar bästa metod. Bakgrund till SBU:s granskning av endogena markörer.
Assessment of renal function--unclear which method is best. Background to SBU investigation of endogenous markers

Elinder, Carl-Gustaf ; Allander, Susanne Vilhelmsdotter ; Farrokhnia, Nasim

Lakartidningen, 2010, Vol.107(49), pp.3138-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7205 ; PMID: 21280345 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...