skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Procedural uncertainties of Proctor compaction tests applied on MSWI bottom ash

Izquierdo, Maria ; Querol, Xavier ; Vazquez, Enric

Journal of hazardous materials, 28 February 2011, Vol.186(2-3), pp.1639-44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 21247690 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.12.045

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...