skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stamping Out Fires! Controlling Smallpox with Targeted Mass Vaccination

Egan, Joseph R ; Hall, Ian M ; Leach, Steve

Medical Decision Making, January 2011, Vol.31(1), pp.69-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-989X ; E-ISSN: 1552-681X ; DOI: 10.1177/0272989X10369003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...