skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modeling Legionnaires' disease outbreaks: estimating the timing of an aerosolized release using symptom-onset dates

Egan, Joseph R ; Hall, Ian M ; Lemon, David J ; Leach, Steve

Epidemiology (Cambridge, Mass.), March 2011, Vol.22(2), pp.188-98 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1531-5487 ; PMID: 21242803 Version:1 ; DOI: 10.1097/EDE.0b013e31820937c6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...