skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RecA K72R filament formation defects reveal an oligomeric RecA species involved in filament extension

Britt, Rachel L ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Page, Asher N ; Cox, Michael M

The Journal of biological chemistry, 11 March 2011, Vol.286(10), pp.7830-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 21193798 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M110.194407

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...