skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Handgrip strength in men with fibromyalgia

Aparicio, V A ; Carbonell-Baeza, A ; Ortega, F B ; Ruiz, J R ; Heredia, J M ; Delgado-Fernández, M

Clinical and experimental rheumatology, 2010, Vol.28(6 Suppl 63), pp.S78-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0392-856X ; PMID: 21176425 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...