skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Study on cement mortar and concrete made with sewage sludge ash

Chang, F C ; Lin, J D ; Tsai, C C ; Wang, K S

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2010, Vol.62(7), pp.1689-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 20935389 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2010.459

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...