skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparing position and force control for interactive molecular simulators with haptic feedback

Bolopion, Aude ; Cagneau, Barthélemy ; Redon, Stephane ; Régnier, Stéphane

Journal of molecular graphics & modelling, September 2010, Vol.29(2), pp.280-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-4243 ; PMID: 20727801 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmgm.2010.06.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...