skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Liver uptake with phytate colloid in normal subjects and patients with cirrhosis: a possible alternative to extrahepatic measurements

Gonzalez, P ; Humeres, P ; Arroyo, A

Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, July 1991, Vol.32(7), pp.1467-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-5505 ; PMID: 2066812 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...