skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genómica y preteómica en las enfermedades infecciosas.
Genomics and proteomics in infectious diseases

Aranda, Celia M Alpuche

Salud publica de Mexico, 2009, Vol.51 Suppl 3, pp.S373-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1606-7916 ; PMID: 20464209 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...