skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stabilization of low valent silicon fluorides in the coordination sphere of transition metals

Azhakar, Ramachandran ; Ghadwal, Rajendra S ; Roesky, Herbert W ; Wolf, Hilke ; Stalke, Dietmar

Journal of the American Chemical Society, 01 February 2012, Vol.134(4), pp.2423-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5126 ; PMID: 22191508 Version:1 ; DOI: 10.1021/ja210697p

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...