skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Korsreaktivitet mellan ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare.
Cross reactivity between ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers

Rosenborg, Staffan

Lakartidningen, 2010, Vol.107(7), pp.444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7205 ; PMID: 20384078 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...