skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A single-stranded DNA binding protein from S. cerevisiae specifically recognizes the T-rich strand of the core sequence of ARS elements and discriminates against mutant sequences

Schmidt, A M ; Herterich, S U ; Krauss, G

The EMBO journal, April 1991, Vol.10(4), pp.981-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; PMID: 2009863 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...