skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceptions and reactions with regard to pneumonic plague

Rubin, G James ; Amlot, Richard ; Rogers, M Brooke ; Hall, Ian ; Leach, Steve ; Simpson, John ; Wessely, Simon

Emerging infectious diseases, January 2010, Vol.16(1), pp.120-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1080-6059 ; PMID: 20031056 Version:1 ; DOI: 10.3201/eid1601.081604

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...