skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diastolische Herzinsuffizienz. Wenn der linke Ventrikel nicht locker lässt.
Diagnostics and therapy of diastolic heart failure

Schmidt, Albrecht ; Pieske, Burkert

MMW Fortschritte der Medizin, 09 April 2009, Vol.151(15), pp.27-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1438-3276 ; PMID: 19728677 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...