skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A large-scale trial of captopril for mild to moderate heart failure in the primary care setting

Dibianco, R

Clinical cardiology, August 1991, Vol.14(8), pp.676-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-9289 ; PMID: 1914272 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...