skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Use of waste gypsum to replace natural gypsum as set retarders in portland cement

Chandara, Chea ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Ahmad, Zainal Arifin ; Sakai, Etsuo

Waste management (New York, N.Y.), May 2009, Vol.29(5), pp.1675-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; PMID: 19131236 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2008.11.014

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...