skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

mTOR-what does it do?

Hall, M N

Transplantation proceedings, December 2008, Vol.40(10 Suppl), pp.S5-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; PMID: 19100909 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2008.10.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...