skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes in antioxidant enzyme activities in Eichhornia crassipes (Pontederiaceae) and Pistia stratiotes (Araceae) under heavy metal stress

Odjegba, V J ; Fasidi, I O

Revista de biologia tropical, 2007, Vol.55(3-4), pp.815-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744 ; PMID: 19086387 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...