skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Removal of cationic heavy metal from aqueous solution by activated carbon impregnated with anionic surfactants

Ahn, Chi K ; Park, Donghee ; Woo, Seung H ; Park, Jong M

Journal of hazardous materials, 30 May 2009, Vol.164(2-3), pp.1130-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 19022570 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.09.036

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...