skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gender and fatigue have influence on knee joint control strategies during landing

Gehring, Dominic ; Melnyk, Mark ; Gollhofer, Albert

Clinical biomechanics (Bristol, Avon), January 2009, Vol.24(1), pp.82-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1271 ; PMID: 18977566 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2008.07.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...