skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Use of ligand buffers for improved selectivity in the polarographic determination of metals Polarographic determination of zinc in the presence of a large amount of cadmium

Nakagawa, G ; Tanaka, M

Talanta, April 1972, Vol.19(4), pp.559-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140 ; PMID: 18961084 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...