skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beta-cell proliferation, but not neogenesis, following 60% partial pancreatectomy is impaired in the absence of FoxM1

Ackermann Misfeldt, Amanda ; Costa, Robert H ; Gannon, Maureen

Diabetes, November 2008, Vol.57(11), pp.3069-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1939-327X ; PMID: 18728229 Version:1 ; DOI: 10.2337/db08-0878

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...