skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Think to move: a neuromagnetic brain-computer interface (BCI) system for chronic stroke

Buch, Ethan ; Weber, Cornelia ; Cohen, Leonardo G ; Braun, Christoph ; Dimyan, Michael A ; Ard, Tyler ; Mellinger, Jurgen ; Caria, Andrea ; Soekadar, Surjo ; Fourkas, Alissa ; Birbaumer, Niels

Stroke, March 2008, Vol.39(3), pp.910-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4628 ; PMID: 18258825 Version:1 ; DOI: 10.1161/STROKEAHA.107.505313

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...