skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Ediacaran emergence of bilaterians: congruence between the genetic and the geological fossil records

Peterson, Kevin J ; Cotton, James A ; Gehling, James G ; Pisani, Davide

Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 27 April 2008, Vol.363(1496), pp.1435-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; PMID: 18192191 Version:1 ; DOI: 10.1098/rstb.2007.2233

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...