skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Utilization of steel slag for Portland cement clinker production

Tsakiridis, P E ; Papadimitriou, G D ; Tsivilis, S ; Koroneos, C

Journal of hazardous materials, 01 April 2008, Vol.152(2), pp.805-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 17869414 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...