skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Grasping trapezoidal objects

Kleinholdermann, Urs ; Brenner, Eli ; Franz, Volker H ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, July 2007, Vol.180(3), pp.415-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; PMID: 17310376 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...