skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

T cell vaccination does not induce resistance to experimental autoimmune neuritis

Jung, S ; Schluesener, H J ; Toyka, K ; Hartung, H P

Journal of neuroimmunology, December 1991, Vol.35(1-3), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5728 ; PMID: 1720130 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...