skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dihydroxythiophenes are novel potent inhibitors of human immunodeficiency virus integrase with a diketo acid-like pharmacophore

Kehlenbeck, S ; Betz, U ; Birkmann, A ; Fast, B ; Göller, A H ; Henninger, K ; Lowinger, T ; Marrero, D ; Paessens, A ; Paulsen, D ; Pevzner, V ; Schohe-Loop, R ; Tsujishita, H ; Welker, R ; Kreuter, J ; Rübsamen-Waigmann, H ; Dittmer, F

Journal of virology, July 2006, Vol.80(14), pp.6883-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 16809294 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...