skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Increased levels of the FoxM1 transcription factor accelerate development and progression of prostate carcinomas in both TRAMP and LADY transgenic mice

Kalin, Tanya V ; Wang, I-Ching ; Ackerson, Timothy J ; Major, Michael L ; Detrisac, Carol J ; Kalinichenko, Vladimir V ; Lyubimov, Alexander ; Costa, Robert H

Cancer research, 01 February 2006, Vol.66(3), pp.1712-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 16452231 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...